سه شنبه ۲۱ جوزا, ۱۳۹۸
Edition: فارسی
خبرگزاری خامه پرس – فارسی
عبیدالله مهدی

مهندس عبیدالله مهدی رییس پیشین امور زیربناهای تخنیکی در وزارت شهرسازی و مسکن و دانشجوی دوره دکتورا در دانشگاه تور کشور فرانسه است.

اعضای «جنبش رستاخیر» خواستند با هارن موترها، صدایشان را به ارگ برسانند – ۱۲ سرطان ۱۳۹۶ رادیو آزادی صبح روز چهارشنبه دهم جوازی ۱۳۹۶،...