شنبه ۲۵ جوزا, ۱۳۹۸
Edition: فارسی
خبرگزاری خامه پرس – فارسی
عبدالرزاق واحدی

This user hasn't shared any profile information

نویسنده: عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات حکومت وحدت ملیمحتویات و نظریات درین نوشته تنها مربوط به نویسنده بوده و انعکاس دهنده دیدگاه...