ریاست جمهوری قبلا با صدور فرمانی، اطلاع رسانی در باره صلح، برگزاری کنفرانس‌ها، در مورد صلح و سفرهای خارجی مرتبط به صلح را از اختیارات وزارت صلح دانسته است و تاکید کرده که نهادهای دولتی موضوعات مرتبط به صلح را با وزارت صلح هماهنگ کنند و بعد بنابه مدیریت و صلاح‌دید وزارت صلح، از آدرس این وزارت موضوعات مرتبط به صلح اطلاع رسانی، اجرایی و برگزار شود.

بنابراین حکومت ضرورت این مساله را درک کرده بود که چند آدرسی در اطلاع رسانی صلح و موضوعات مرتبط به صلح، موجب بی‌برنامگی در مدیریت کلی این روند و اطلاع رسانی موضوعات مرتبط به صلح می‌شود. این بی‌برنامگی در مدیریت اطلاع رسانی صلح در سطح ملی و بین‌المللی طوری وانمود می‌شود که حکومت بر مدیریت صلح تمرکز ندارد و موفق نیست.

مشکل در چیست؟

مشکل بی‌برنامگی در مدیریت اطلاع رسانی صلح بیشتر در درون دولت است، زیرا به نوعی هر نهاد دولتی از آدرس خود در باره‌ی صلح اطلاع رسانی و موضع گیری می‌کنند که این گونه برخورد از اساس نادرست است. وزارت دفاع، داخله و سایر نهادهای دولتی از آدرس خود در باره‌ی صلح صحبت می‌کنند و هیات مذاکره‌کننده‌ی دولت افغانستان از آدرس خود در باره‌ی روند صلح اطلاع رسانی می‌کند.

اصولا وزارت دفاع، داخله و سایر نهادهای دولتی باید طبق وظیفه‌ی قانونی خود، به امور دفاعی، امنیتی و… بپردازند. اگر بحثی در باره‌ی صلح داشتند، بایستی با وزارت صلح در میان بگذارند تا این وزارت با هماهنگی شورای عالی مصالحه و ریاست جمهوری، به بحث مورد ملاحظه‌ی وزارت‌خانه‌ها و سایر نهادهای دولتی رسیدگی و توجه کند. هیات مذاکره‌کننده نیز بهتر است، مذاکره را مدیریت کند و مذاکره با هیات طالبان را به پیش ببرد و در برون دادن اطلاعات در موضوعات صلح، چه از درون مذاکرات و چه از برون آن با احتیاط عمل کند.

اطلاع رسانی در باره‌ی صلح از آدرس‌های متعدد و متفاوت به نفع دولت افغانستان نیست. درست این است که نهادهای دولتی و هیات مذاکره‌کننده در هماهنگی با دولت اطلاع رسانی و تصمیم گیری‌ها در باره‌ی صلح را از یک آدرس واحد برون دهند که در سطح ملی و بین‌المللی بیان‌گر اطلاع رسانی و موضع دولت افغانستان در باره‌ی صلح باشد.

در صورتی که این بی‌برنامگی در اطلاع رسانی صلح همچنان جریان داشته باشد، معلوم و واضح نمی‌شود که موضع مشخص دولت افغانستان در قبال صلح چیست و اطلاعاتی که توسط آدرس‌های متفاوت دولتی در باره‌ی صلح برون داده می‌شود؛ کدام اطلاعات دقیق و مهم است. بنابراین بهتر است در این عرصه، شورای عالی مصالحه و ریاست جمهوری هماهنگ و واحد عمل کنند تا آنچه در باره‌ی صلح گفته می‌شود، بیانگر موضع واحد دولت در قبال صلح باشد.

راه‌حل چیست؟

طبق فرمان ریاست جمهوری راه حل معلوم است. اطلاع رسانی و مدیریت برنامه‌های مرتبط به صلح باید از طرف وزارت صلح صورت بگیرد. وزارت صلح برای همین منظور در دولت افغانستان ایجاد شده است تا در باره‌ی صلح اطلاع رسانی کند و برنامه‌های مرتبط به صلح را در بین نهادهای دولتی افغانستان مدیریت کند. برای این که دولت افغانستان از بی‌برنامگی در اطلاع رسانی صلح و هماهنگی برنامه‌های مرتبط به صلح در بین نهادهای دولتی نجات پیدا کند، باید هر نهاد و مرجعی که در باره‌ی صلح سخنی می‌گوید و کاری انجام می‌دهد، با وزارت صلح هماهنگی کند و طبق روادید و برنامه‌ریزی وزارت صلح عمل کند.

اصولا درست این است که هیچ نهاد دولتی در باره‌ی صلح از آدرس خود یا به نمایندگی از دولت افغانستان اطلاع رسانی و موضع‌گیری نکند. اگر نیاز به اطلاع رسانی در مورد صلح باشد یا ضرورت به اعلام موضع دولت افغانستان در قبال این روند احساس شود، باید از طرف وزارت صلح اطلاعی‌رسانی شده و اعلام موضع دولت افغانستان با رسانه‌ها، مردم و دولت‌های جهان در میان گذاشته شود.

هیات مذاکره‌کننده‌ی دولت باید تمرکز روی مذاکرات داشته باشد. نیاز نیست که این هیات در باره‌ی صلح اطلاع رسانی کند و اعلام موضع نماید. اصولا وظیفه‌ی هیات مذاکره، پیش‌برد مذاکره‌ی موافقانه و مدیریت مذاکره به نفع مردم و دولت افغانستان باید باشد. بنابراین درست این است که هیات مذاکره‌ی صلح دولت افغانستان، اطلاعات این روند و تصمیم گیری‌های مرتبط به مذاکره را در اختیار وزارت صلح بگذارد؛ در صورت که نیاز به برون دادن اطلاعات در باره‌ی مذکرات و اعلام موضع در مورد مذاکرات باشد، این اطلاعات و اعلام موضع از طرف وزارت صلح بیرون داده شود.

درصورت که نهادهای دولتی و هیات مذاکره‌کننده‌ی دولت برنامه‌ها و اطلاعات خود در باره‌ی صلح را با وزارت صلح هماهنگ نکنند؛ بی‌برنامگی و چند آدرسی در باره‌ی اطلاع رسانی صلح در دولت افغانستان وجود خواهد داشت که این چند آدرسی در مدیریت و اطلاع رسانی صلح به نفع دولت افغانستان نیست.