وزارت انرژی و آب افغانستان، ام‌روز( یک‌شنبه، 3 قوس) در نشستی در مقر ریاست اجراییه، قرارداد ساخت بند مچلغو در ولایت پکتیا را با یک شرکت روسی به امضا رساند.

علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب در این نشست، هدف از ساخت بند مچلغو در ولایت پکتیا را،  آب‌یاری زمین‌های زراعتی و تولید انرژی برق  خوانده افزود که در مدت سه سال آینده، کار ساخت آن تکمیل خواهد شد.

آقای عثمانی، هزینۀ ساخت مجموعی بند مچلغو را نزدیک به 23 میلیون دالر امریکایی گفته و افزود که این بند 47 متر ارتفاع داشته و با ساخت آن تغییرات گستردۀ برای باشنده‌گان آن ولایت رونما خواهد گردید.

در عین حال، داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی کشور ضمن قدردانی از وزارت انرژی و آب، گفت که امیدوار هستیم که کار ساخت این بند قبل از مدت زمان تعیین شدۀ آن، توسط شرکت متذکره به پایان رسد.

گفتنی‌ست نخستین قرارداد اعمار بند مچلغو در ولایت پکتیا در سال 1389 زمانی که امیر محمد اسماعیل، وزیر انرژی و آب بود، با یک شرکت روسی به امضا رسید.

وزارت انرژی و آب می‌گوید این قرارداد در آن زمان به دلیل عدم توانایی آن شرکت فسخ گردید و پس از چندین سال توقف در کار آن، دوباره قرارداد ساخت آن با یک شرکت روسی به امضا رسید.

افغانستان از جمله کشورهای در جهان است که دارای آب فراوان بود که تا هنوز رهبری حکومت نتوانسته، به شکل بهینه از آن استفاده نماید؛ هرچند در این اواخر، کارهای در قسمت ساخت بندهای آب در کشور صورت گرفته‌است.