احمدضیاء مسعود نماینده فوق العاده رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، از سوی رییس جمهور برکنار شد.

به اساس فرمان تازه ی رییس جمهور، آقای مسعود که در آغاز حکومت وحدت ملی به اساس فرمان ریاست جمهوری به عنوان نماینده فوق العاده رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب تعیین شده بود، از وظیفه سبکدوش شده است.

در متن فرمان چنین آمده است:

به تأسی از حکم فقره (13) مادۀ (64) قانون اساسی افغانستان، عزل احمد ضیا مسعود، نمایندة فوق العادۀ رئیس جمهوری ا.ا در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، منظور است.

اما تا اکنون روشن نیست که پُست احمدضیاء مسعود با تمام تشکیلات عزل گردیده و یا اینکه تنها شخص آقای مسعود از سمتش برکنار شده است.