Farkhunda Brutally Killed and Burnt in Kabul

به اساس گزارش ها وظایف ۱۳ تن از مسوولان حوزه دوم امنیتی شهر کابل به شمول آمر این حوزه به دستور وزیر داخله به حالت تعلیق در آمده است.

در خبرنامه ی که از سوی وزارت داخله فرستاده شده آمده است که نورالحق علومی وزیر داخله جمهوری افغانستان دستور داده است تا این ۱۳ تن در رابطه به رویداد روز پنجشنبه در برابر مسجد شاه دو شمشیره مورد بازپرس قرار گیرند.

همچنان وزیر داخله به ریاست عمومی جرایم جنایی دستور داده تا قضیه قتل فرخنده را به صورت جدی بررسی کنند.

وزارت داخله جمهوری اسلامی افغانستان همچنان از دستگیری ۱۱ تن عاملان قتل فرخنده خبرداده می گوید که تلاشها برای بقیه افرادی که درین رویداد دخیل بودند ادامه دارد.

این در حالی است که به روز پنجشنبه هفته گذشته، جمعیتی بزرگی، فرخنده دختر ۲۷ ساله ی را در برابر چشمان همه پس از لت و کوب به صورت فجیع به قتل رساندند. حادثه پس از آن رخ داد که فردی فریاد زنان در زیارت که بنام شاه دوشمشیره مسما است، گفت که این دختر قرآن را آتش زده است و آن باعث خشم جمعیت موجود در آنجاگردید که همه بدون اندک ترین بازپرس وی را مورد لت و کوب قراردادند.

نوارهای تصویری که توسط گوشی های همراه برداشته شده اند، از ۳ روز بدین سو در صفحات اجتماعی به صورت گسترده دست به دست می شوند، که این نوارها به مسوولان امنیتی نیز کمک کرده تا برخی از عاملان این رویداد را که قابل شناسایی اند را بازداشت کنند.

در نوارها دیده میشود که جماعتی خشمگین به صورت خیلی بی رحمانه فرخنده را با سنگ و چوب، مشت و لگد لت و کوب میکنند، پس از آن عراده موتری را از بالای وی عبور می دهند، بعداً جسدش را داخل دریای خشک کابل پرتاب نموده به آتش میکشند.

در همین حال تحقیقات که تا اکنون انجام شده نشان می دهند که فرخنده، که فرخنده بی گناه بوده و هیچ کتابی را آتش نزده بود؛ بلکه آن همه شور و هلهله اتهامی بیش نبود که باعث برانگیختن احساسات جمعیتی خشمگین گردید که آن ها فرخنده را در زمان کوتاهی بی رحمانه کشتند.

سکینه یکی از شاهدان عینی رویداد روز پنجشبه است که پس از حادثه چشم دیدش را چنین بیان می کند:

فرخنده دختری با حجابی را حوالی ساعت ۱۱ روز پنجشنبه در زیارت شاه دو شمشیره ملاقات کردم و در حدود ۱ ساعت با او صحبت کردم. او صحن زیارت را جاروب کرد. ساعتی بعد گوشی همراهش به صدا در آمد و شخص آن طرف خط پدرش بود که از فرخنده می پرسید کجا هستی، برای غذای چاشت خانه می ایی یا خیر؟ فرخنده به پدرش گفت که او در زیارت است و چاشت منتظرش نباشند. حوالی ساعت ۳، زمانی که دخترک از من دور شده بود، به فکرم برای انداختن خاکروبه ها در قسمت عقب زیارت رفته بود، زنی چادری پوش به عجله و فریاد زنان آمد و گفت که او (فرخنده) قرآن را آتش زده است. نخستین اشخاص که واکنش نشان دادند مجاوران زیارت بودند و بعداً افرادی زیادی از بیرون بالای او ریختند.

جسد فرخنده به روز یکشنبه با حضور صدهاتن از فعالان جامعه مدنی و حقوق بشر در شهر کابل به خاک سپرده شد.

قرار است به روز سه شنبه همین هفته هزاران تن از جوانان، فعالان جامعه مدنی و حقوق بشر  در برابر ساختمان دادگاه عالی تجمع کنند و از نهاد قضایی کشور بخواهند تا عاملان قتل فرخنده را به دادگاه کشانیده مجازات کنند.