وزیر اقتصاد کشور میگوید که میزان قرضه دهی بانکها به بازرگانان و متشبثان به دلیل چالش های امنیتی کاهش یافته و بازرگانان به قرضه های بلند مدت دسترسی ندارند.

دیروز چهار در جلسه ای که میان بخش خصوصی و عامه دایر شده بود چالش ها و دشواری های قرضه به بررسی گرفته شد که در ختم این جلسه پیش نویس آن ترتیب گردید تا به حکومت سپرده شود.

طبق آمارهای وزارت اقتصاد بخش خصوصی تا حالا ۴۲ میلیارد افغانی از بانکها قرضه دریافت کردند که نسبت به کشور های منطقه درصد کمی رانشان میدهند.

مصطفی مستور در جلسه دیروز (چهار شنبه) گفته است که بانکها از میان ۲۷۰ میلیارد افغانی سپرده های مردم تنها ۱۵ درصد آن را به بخش تجارت قرض داده است، نه در بخش صنعت.

تکتانه قرضه بانکهای افغانستان از ده تا پانزده درصد است. و اتاق های تجارت این درصد را بالاتر از توان بازرگانان و متشبثان میدانند.

وزارت صنعت و تجارت هم میگوید، دسترسی بازرگانان و متشبثان به قرضه در توسعه و پیشرفت کشور با اهمیت است و همچنین می افزود، که متشبثان از سهولت های مالی و به ویژه قرضه های بانکی آگاهی کامل ندارند.