ثواب الدین مخکش یکی از مدیران ارشد اداره امور و عضو ستاد انتخاباتی رییس جمهور غنی در انتخابات ۲۰۱۴ به جرم نقض تساوی قومی و مذهبی به ۲ سال حبس تعلیقی محکوم شد.

اداره سارنوالی کشور میگوید که ثواب الدین مخکش که قبلاً معاون ریاست نظارت و ارزیابی اداره امور بود به دو سال حبس تعلیقی محکوم شده است.

جمشید رسولی سخنگوی اداره سارنوالی با تایید اتین خبر میگوید که دوسیه آقای مخکش یک سال قبل به سارنوالی فرستاده شده بود که این اداره پس از بررسی و انجام تحقیقات، پرونده را به محکمه فرستاد.

وی همچنان افزود که محکمه نخست آقای مخکش را بیگناه دانسته بود اما ازینکه اسناد و مدارک کافی علیه وی در اداره سارنوالی موجود بود، پس از اعتراض این اداره پرونده به محکمه استیناف رفت که بعد از تجدید نظر دوسیه با در نظرداشت شواهد و مدارک، محکمه استیناف ثواب الدین مخکش را به دو سال حبس تعلیقی محکوم کرد.

مخکش حدود دو سال قبل طرح استخدام و جذب افراد را دستگاه حکومت به صورت تعصب آمیز با ترجیح یک گروه خاص طرح کرده بود که این طرح اشتباهاً از سوی وی با یک گروه عمومی در تلگرام نشر شد که از آن طریق به رسانه ها درز کرد.

درین طرح آمده بود که چگونه میتواند افراد بیشتری از قوم پشتون و افراد مورد اعتماد حکومت از سایر اقوام را در بخشهای کلیدی اداره امور بگمارند.

این موضوع در میان رده های مختف شهروندان به شمول سیاسیون و دانشجویان، سرو صداهای زیاد ایجاد کرد که بعداً رییس جمهور به سارنوالی دستور داد تا قضیه را بررسی کنند.