Sigh Hindus Meeting Kabulشماری از نهادهای جامعه مدنی و اعضای شورای مرکزی اهل هنود درافغانستان، روزسه شنبه طی یک نشست خبری در کابل، مدعی شدند که، مجلس نماینده گان با حذف کرسی اهل هنود در پارلمان حقوق این طبقه اقلیت و محروم در این کشور را  نقض کرده است.

آنان از مجلس نماینده گان و ریاست جمهوری کشور خواستار برگردانیدن کرسی اهل هنود در پارلمان شدند.

 در همین حال اعضای مجلس سنا درنشست عمومی روز سه شنبه، اختصاص یک کرسی مجلس به اهل هنود را تأیید کردند.

فضل هادی مسلمیار رییس مجلس سنا گفت: ‌” طرح اختصاص یک چوکی به هندوها و سیک های افغانستان در قانون انتخابات بجز از ۸ رأی منفی تأیید است.”

هند و سکه در افغانستان ازجمله اقلیت های مذهبی و قومی به شمار می روند که در طی بیشتر از سه دهه جنگ در این کشور با هیچ گروه سیاسی  که در بحران افغانستان نقش داشته اند، همسویی نداشته و مظلومانه زنده گی کرده اند.

در همین حال اهل هنود افغانستان درسال های گذشته به خصوص در دوران رژیم طالبان با خشونت های گوناگون مواجه بودند.

درحالی که حامدکرزی رئیس جمهوری کشورطی فرمانی یک کرسی پارلمان را به هندوها اختصاص داد، اما این فرمان از سویی اعضای مجلس نماینده گان رد شد.

 برخی آگاهان امور سیاسی در کشور مدعی اند که بیشتر نماینده گان محافظه کار در پارلمان نسبت به اختصاص یک کرسی به اهل هنود واکنش نشان داده و تلاش کردند فرمان رئیس جمهوری را رد کنند.

از سویی هم این اقدام اعضای مجلس نماینده گان با واکنش های جدی فعالان جامعه مدنی، روشنفکران و هندوهای افغانستان مواجه شد.

زهرا سپهر یکی از اعضای جامعۀ مدنی در نشست روزسه شنبه که به منظور دفاع از حقوق مدنی هند و سکهـ در افغانستان از طرف نهاد های جامعۀ مدنی و شورای هند و سکهـ برگزار شده بود، این برخورد مجلس نماینده گان را تبعیض آمیزعنوان کرده گفت که حضور یک نماینده در پارلمان برای حفظ خواسته های هند و سکهـ مهم است، زیرا این طبقه در طی سالیان متمادی از حقوق مدنی خود محروم بوده اند بر مبنای قانون اساسی کشورهمه شهروندان افغانستان دارای حق و حقوق مساوی هستند.

راول سنگ معاون شورای سرتاسری اهل هنود در افغانستان که درین نشست صحبت می کرد، ضمن سپاسگزاری از افراد و نهادهای که به خاطر حق هندوها واکنش داشته اند، گفت: ” باید کرسی 250 که به اساس فرمان رئیس جمهوری کشور به هندو ها اختصاص داده شده بود،  یک نماینده ازما در مجلس حضور می داشت، تا مشکلات شان به گوش حکومت و در مجموع دولت افغانستان می رسانید.”

از سویی هم نماینده گان جامعه مدنی می گویند که حقوق مدنی هند و سکهـ در افغانستان مورد تعرض قرار گرفته است، آنان از نهادهای مسوول به ویژه مجلس سنا خواستار رسیده گی به حقوق اهل هنود شدند.

راول سنگ به رسانه ها گفت: “هشتاد هزار فامیل هند و سکهـ در نقاط مختلف افغانستان زنده کی دارند و اکثریت شان مثل سایر افغان ها پناهنده شده اند.”

 وی تصریح کرد که  در حال حاضر در سراسر افغانستان حدود 680 خانواده  زنده گی دارند که تعداد کل جمعیت اهل هنود افغانستان به 6500 تن می رسد.

نمایندگان هند و سکهـ  همچنان گفت که بسیاری از جایدادهای غصب شده شان که اضافه از هزارجریب زمین، خانه و دوکان می شود، تا حال نتوانسته اند دوباره بگیرند و حکومت آقای کرزی هم در این مورد با آنان همکاری چندان جدی نکرده است.

 او هشدار داد؛ ” در صورت که جایدادهای هندوها به مالکان شان داده نشود، آنان به اعتراض مدنی شان ادامه خواهند داد و در نهایت اگر خواست های شان براورده نشود، به سازمان ملل  و کشور های خارج پناهنده خواهیم شد.”