مقام های محلی طالبان در ولایت غور می گویند که در طی یک هفته گذشته برای ۷۳۰ خانواده آواره، فقیر و نیازمند در این ولایت کمک های نقدی، خوراکی و غیر خوراکی توزیع شده است.

میراحمد مصمم رییس امور مهاجرین و بازگشت کنندگان طالبان در ولایت غور می گوید که این کمک ها از سوی نهاد های کمک کننده در هماهنگی با اداره امور مهاجرین کمک رسانی شده است.

رسیس امور مهاجرین و بازگشت کنندگان طالبان در ولایت غور اما از وضعیت آوارگان این ولایت ابراز نگرانی می کند و روی کمک رسانی بیشتر برای مردم فقیر و نیازمند در این ولایت از سوی نهاد های کمک کننده بین المللی تاکید می کند.

او افزود «وضعیت بیجاشدگان در ولایت غور خوب نیست بدلیل اینکه ولایت غور زمستان بسیار طولانی دارد و از طرف دیگر خشک سالی و بیکاری هم در این ولایت زیاد است روی این ملحوظ برای بیجاشده ها خیلی سخت گذر است»

بدلیل فقر و خشک سالی باشندگان ولایت غور با مشکلات و چالش های زیاد مواجه شدند، و اکنون نیاز جدی به کمک رسانی دارند.