A7GEAW_2378638bدر جديد ترين تحقيقات كه در امريكا انجام شده است، نشان می دهد كه از 200 دختر يك دختر بدون داشتن رابطه جنسي حامله ميشوند.

محققان در جريان اين تحقيق كه در طول 14 سال انجام داده اند، با حدود 8000 دختر جوان مصاحبه نموده اند و اين مصاحبه با دختران از مذاهب مختلف و گروه سنی مختلف انجام شده است.

در جريان مصاحبه از آنان در مورد گذشته ای شان سوال شده است و همچنان در مورد ارتباطات جنسی شان تحقيق صورت گرفته است و در بين هزاران زن كه از آنها مصاحبه گرفته شده حدود 0.5 فيصد آنها بدون داشتن رابطه جنسی و در حاليكه باكره هستند حامله شده اند و در ضمن معلوم شده كه دخترانی كه بدون رابطه جنسي حامله شده اند در حامله شدن آنها روش های مصنوعي مانند پيچكاری و ديگر عوامل نيز نقش نداشته است.

در اين تحقيق با والدين آن عده دخترانی كه بدون رابطه اي جنی حامله شده اند نيز مصاحبه صورت گرفته است و آنها گفته اند كه هيچ نوع روش غير معمول را از دختران شان مشاهده نكرده كه در مورد آنها شك کرده باشند.

محققان مطالعه خود را در دانشگاه کارولینای شمالی به عنوان بخشی از مطالعات طویل المدت ملی بهداشت ایالات متحده امریکا انجام داده اند.