ad_121965815یک خانم سیاح تایوانی در آسترلیا زمانی به جوی آب کثافات افتاد که با گوشی همراهش مصروف بود و صفحه فیس بوکش را میدید.

شاهدان عینی با دیدن این صحنه به پولیس اطلاع دادند؛ گروه پولیس به سروقت رسیدند و این خانم خانم را از خندق آب فاضله بیرون کردند و به شفاخانه انتقال دادند.

ماموران پولیس گفتند: “ما زمانیکه اطلاع یافتیم که این زن آب بازی را بلد نیست موضوع برای ما کمی جدی تر شد زیرا هر لحظه امکان آن میرفت که این خانم غرق شود و جانش را از دست دهد”.

آنها افزودند: “به هر صورت ما توانستیم این خانم را نجات دهیم اما جالب این بود که این زن تا آخرین لحظه که نجات یافت توانسته بود از تیلیفون موبایل خود محافظت کند. زمانیکه به شفاخانه رسیدیم معلوم شد که جراحات وارده به این خانم جدی نبود و زود معالجه شد و این خانم دوباره به صفحه فیس بوکش داخل شد و در دیوار فیس بک “استیتس” خویش در مورد حادثه که بالایش آمده بود چیزی نوشت.”

پولیس ادامه داد: “ما که نمیتوانستیم این خانم را از دیدن صفحه فیس بوک در موبایل منع نماییم، اما یگانه توصیه ای ما این بود که زمانیکه به جوی آب و غیره جاهای خطر ناک نزدیک میشود باید متوجه خود باشد نه متوجه صفحه فیس بوک.”