مسئولان محلی غور می گویند که از دو ماه بدینسو بیش از ۲۵ میلیون افغانی از بابت توزیع پاسپورت در این ولایت به بانک ملی تحول شده است.

امان الله لبیب مدیر پاسپورت ولایت غور می گوید که با آغاز روند توزیع پاسپورت در این ولایت متقاضیان به گونه ای بی پیشینه ای افزایش یافته بود که آنان توانستند این عواید را جمع آوری کنند.

مدیر پاسپورت ولایت غور اما می گوید که کارمندان این اداره از دو ماه بدینسو معاش دریافت نکرده اند، که اکنون در وضعیت بدی اقتصادی بسر می برند.

وی می افزاید: «در ابتدا ازدحام مردم برای اخذ پاسپورت بگونه ای زیاد بود و ما با کمبود وسایل و امکانات مواجه بودیم که بعضی وسایل را جهت پیشبرد کار قرض گرفتیم تا کار مردم متوقف نشود، همچنان بیش از سه لک افغانی را از مقام ولایت قرض کرده و وسایل خریداری کردیم بخاطر اینکه کار مردم متوقف نشود، کارمندان که تعداد شان به ۱۶ تن میرسد از دو ماه بدینسو معاش دریافت نکرده اند»

کارمندان مدیریت پاسپورت غو از حکومت می خواهند که معاشات شان را پرداخت کنند.

از آغاز روند توزیع پاسپورت در ولایت غور بیش از دو هزار درخواستی طی مراحل شده و به کابل فرستاده شده است، همچنان حدود ۵۰۰ جلد پاسپورت چاپ و به این ولایت مواصلت کرده است.