سرپرست وزارت معارف طالبان گفته است که هر زمانی که محیط مناسب از لحاظ دینی و فرهنگی برای آموزش دختران فراهم شود، این گروه متعهد است تا دروازه‌ی مکاتب را به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم باز کند.

به گزارش خبرگزاری دولتی باختر، نورالله منیر، سرپرست این وزارت این اظهارات را در دیدار با اندریس لیندمن، سفیر نارو برای افغانستان مطرح کرده است.

در این دیدار درباره‌ی آموزش دختران، معاشات آموزگاران و نصاب آموزشی بحث و گفت‌وگو شده است.

نورالله منیر درباره‌ی نصاب آموزشی گفته است که در آینده‌ی نزدیک برای تغییر نصاب، اقدامی در این زمینه انجام خواهد شد.

او درباره‌ی معاشات آموزگاران گفته است که از آمدن طالبان تاکنون چند ماه معاش استادان اجرا و پرداخت شده است و برای توزیع معاشات باقی‌مانده کار جریان دارد.

در این نشست اندریس لیندمن گفته است که ناروی درباره‌ی تداوم همکاری‌های این کشور با نظام آموزشی افغانستان متعهد است.

او امروز در تویتی نوشته است که در دیدار با سرپرست وزارت معارف طالبان بر اهمیت دست‌رسی دختران به آموزش در تمام سطوح تأکید کرده است.