شورای وزیران طالبان به تازه‌گی در فیصله‌ای اجرای حکم اعدام در انظار عمومی و نمایش جسد را محدود و مشروط به حکم دادگاه کرده‌است.

شورای وزیران طالبان فیصله کرده‌است: «در مجازاتی که نیاز به تشهیر مجرم نیست و دادگاه‌ها تشهیر را توصیه مجاز ندانسته باشند، از اعدام در ملا عام و نمایش جسد خود داری شود. در صورتی که مجرم مجازات شود، همزمان با اجرای مجازات، برای آگاهی مردم باید جرم‌های او یادآوری شود.”

پیش از این، طالبان اجساد چهار فرد متهم به «آدم‌ربایی» را در بخش‌های مختلف شهر هرات در ملا‌ٔ عام آویختند که با واکنش‌های گسترده ضدونقیض کاربران افغان در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد.

شیراحمد عمار، معاون طالبان برای ولایت هرات، در آن زمان گفته بود که «اجساد را در میدان‌های شهر آویزان کردیم تا هشداری باشد برای دیگر ربایندگان.»

شورای وزیران طالبان همچنین به مقامات امنیتی دستور داده‌است که «به حفظ امنیت صرافان، تجار، کارشناسان مهم، کادرهای برجسته و مشهور، ذخایر نفت، تأسیسات و دیگر وسائل مربوط توجه جدی»‌ کنند

طالبان همچنین بر ممنوعیت مطلق «قطع کردن جنگل‌ها، فروختن چوب چهار‌تراش و انتقال آن کمافی‌السابق» تاکید کرده‌اند و از مسئولین امنیتی و ولایتی خواسته‌اند که به گونه جدی جلو آن را بگیرند.