کابینه سرپرست طالبان تصمیم گرفته است که سلاح‌ها و محافظان مقامات دولتی سابق را مورد ارزیابی قرار داده و در صورت لزوم کارت‌های ویژه به آن‌ها صادر کنند.

به گفته طالبان، کمیسیون مشترک وزارت دفاع، وزارت داخله و ریاست امنیت ملی طالبان برای پیش‌برد این کار مسوول شده‌اند.

این کمیسیون مسئول بررسی سلاح‌ها و محافظان مقامات سابق و در صورت لزوم تهیه سلاح به آنها است.

در جلسه‌ی وزرا همچنین تصمیم گرفته شد که هر نهاد دولتی که زمین‌های آن غصب شده‌است، باید برای بازپس‌گیری آن اقدام کنند.