یونس مومند معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید که در شبانه‌روز گذشته ۲۷۶ کانتینر کالای تجارتی از بندر تورخم وارد افغانستان شده‌است.

آقای مومند گفت: «تمامی مسیرهای افغانستان به روی بازرگانان باز شده‌است، هیچ مشکلی وجود ندارد، ۲۷۶ موتر در ۲۴ ساعت از پاکستان آمدند، همین طور ۳۶۱ موتر از أفغانستان رفته‌اند»

مومند گفته است که چالش‌های هنوز هم بر سر راه تاجران وجود دارند که بزودی حل خواهد شد.

او گفته که آنان طرحی را به مسوولان پیشنهاد کرده است و امیدوار است تا خواست‌های شان پذیرفته شوند.

به گفته او، تاجران می‌خواهند تا یک اسکنر از طرف افغانستان و یکی هم از طرف پاکستان نصب شود تا موترها سریع بررسی شوند و از ضیاع وقت نیز جلوگیری شود.

اتاق تجارت می‌گوید، در حال حاضر در یک ساعت تنها برای دو موتر اجازه عبور داده می‌شود که این مشکل‌ساز است.