احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت در پنجشیر در مصاحبه با مجله «فارن پالیسی» گفته آروز دارد افغانستان کشوری باشد که در آن قدرت و منابع به طور برابر تقسیم شود و شهروندان آن از همه‌ی حقوق و آزادی‌های شان بهرمند شوند.

آقای مسعود تصریح کرد: «آرزوی من برای افغانستان این است که کشوری باشد که قدرت و منابع در آن به طور برابر تقسیم شود و شهروندان از همه حقوق و آزادی‌هایشان بهرمند شوند. جایی که عدالت اجتماعی به وجود آمده باشد، اسلام عقلگرا احیا شده باشد، کثرتگرایی سیاسی و فرهنگی ارتقا یافته باشد، و دموکراسی در آن حفظ شده باشد.»

او گفته که در نخست اما در جستجوی راهی برای جلوگیری از جنگ است.

آقای مسعود افزود:‌ «جنگ ۵۰ سال گذشته برای صلح بوده و جنگ همیشه تحمیل شده است. صلح به معنای تسلیم شدن و اجازه دادن به تداوم بی‌عدالتی و نابرابری در افغانستان نیست.»

پنجشیر تنها ولایتی است که تاکنون به دست طالبان سقوط نکرده است.

احمد مسعود، پسر احمدشاه مسعود و امرالله صالح جبهه مقاومت مردمی بر ضد طالبان را ایجاد داده است.

گروه طالبان با حمله بر ولایت پنجشیر دستکم هشت جنگجویش را از دست داد.

یک عضو جبهه مقاومت مردمی گفته که بخت آزمایی طالبان برای حمله بالای پنجشیر «ناکام» شد.