كميسيون مستقل انتخابات از برگزاري انتخابات در 16 حمل سال1393 برابربا 5 اپريل سال 2014 ميلادي خبر ميدهد . اين كميسيون مصروف آماده گي ها براي برگزاري انتخابات ميباشند. اين كميسيون موافقت رئيس جمهور را بخاطر برگزاري اين انتخابات در تاريخ متذكره يعني 16 حمل 1393 مطابق به 5 اپريل 2014 حاصل نموده اند.

اين درحاليست كه احزاب سياسي در افغانستان تشويش و نگراني خويش را از برگزاري انتخابات شفاف رياست جمهوري ابراز نموده اند و در ضمن از كميسيون مستقل انتخابات خواسته اند تا تمام كارت هاي راي دهي را كه در انتخابات هاي گذشته توزيع گرديده فاقد اعتبار اعلان نمايد.

زيرا اين كارت ها ميتواند شفافيت انتخابات را برهم بزند، در عين حال تحليل گران سياسي اين انتخابات را يك انتخابات پر از چالش ميدانند زيرا همزمان با برگزاري انتخابات معياد واگذاري مسئوليت هاي امنيتي از نيرو هاي بين المللي به نيرو هاي امنيتي داخلي به پايان ميرسد و از همين جاست كه اين تحليل گران پيشنهاد مينمايند كه بايد دولت و كميسيون مستقل انتخابات تدابير لازم امنيتي و تداركاتي از همين حالا روي دست بگيرند تا زمينه را براي يك انتخابات مصئون و شفاف فراهم سازند.