وزارت مالیه می‌گوید که مسئولیت بررسی همه‌جانبه افزایش معاش کارمندان دولت به یک کمیته مشترک تخنیکی سپرده شده‌است.

شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه امروز (سه‌شنبه، ۳۰ جدی) گفته است که کابینه پس از بررسی‌های این کمیته در مورد آن فیصله خواهد کرد.

وی علاوه کرده است که کابینه با در نظرداشت امکانات مالی دولت در مورد ازدیاد معاشات کارمندان دولتی تصمیم خواهد گرفت.

این وزارت در حال از بررسی افزایش معاش کارمندان دولت توسط یک کمیته تخنیکی خبر می‌دهد که مجلس نمایندگان برای دومین بار پیش‌نویس بودجه سال مالی ۱۴۰۰ را بخاطر در نظر نگرفتن طرح یکسان سازی حقوق کارمندان دولت رد کرده است.

مجلس نمایندگان تاکید کرده است تا طرح یکسان سازی حقوق کارمندان دولت از سوی حکومت شامل بودجه سال مالی ۱۴۰۰ نشود، این بودجه تصویب نخواهد کرد.

اعضای مجلس نمایندگان همچنان گفته اند تا زمان که بودجه ملی متوازن ساخته نشود و طرح یکسان سازی حقوق کارمندان در آن شامل نگردد، به رخصتی زمستانی نخواهند رفت.