مریم سما عضو مجلس نمایندگان در پیوند به رد بودجهٔ ۱۴۰۰ از سوی اعضای پارلمان گفته رد این بودجه بخاطر گرفتن امتیاز و پروژه های میلیونی ست که این پروژه ها را هم شرکت های همین تعداد اخذ می‌کنند.

او می‌گوید که رد صریح بودجه نه تنها در این دور، بل در سال های گذشته هم قابل مشاهد است.

خانم سما می‌گوید که هیچ اصلاحی بخاطر منافع شما( مردم) و متوازن شدن بودجه صورت نخواهد گرفت.« فریب ظاهر و شعار های پوپولیستی یک تعداد نا شریف را نخورید.»

او تأکید کرده می‌گوید که: « من متاسف هستم که عضو چنین مجلسی هستم که نه تنها ناکاره است بلکه تعدادی تنها در پی جیب خود هستند و اصحاب منافع قدرت شخصی همین ها هستند.»

این عضو مجلس نمایندگان می‌گوید که شماری از اعضای این مجلس، بودجه را تصویب نمی کنند، نه بخاطر منافع مردم و متوازن شدن بودجه بلکه بخاطر گرفتن امتیاز و پروژه‌های میلیونی ست که این پروژه ها را هم شرکت های همین تعداد اخذ می‌کنند.

وی می‌گوید که :« من موافق اصلاحات و متوازن شدن بودجه در تمام ولایات بدون تبعیض هستم، اما آنچه که منجر به فربه‌تر شدن دزدان شود را نمیپذیرم.»

این در حالی‌ست بودجه سال مالی ۱۴۰۰ به تاریخ ۱۰ جدی از سوی مجلس نمایندگان رد شد. در مسودهٔ بودجه‌ ملی، ۴۵۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون افغانی درنظر گرفته شده‌است که ۲۹۶.۳ میلیارد افغانی آن شامل بودجه عادی و ۱۵۶.۳میلیارد افغانی دیگر آن شامل بودجۀ توسعه‌ای می‌شود.

بر بیناد گرازش فساد اداریی که چندی قبل روزنامهٔ اطلاعات روز به نشر رسانیده بود، حدود ۲ میلیارد و ۸۰۰ هزار افغانی از کد ۹۱ در سال مالی ۱۳۹۸ برای مصارف شخصی برخی از مقامات و نهاد‌های دولتی به مصرف رسیده بود.

مسودهٔ دوم بودجهٔ ۱۴۰۰ از سوی اعضای مجلس نماینده مطابق به بند ۲ ماده نودویکم و نودوهفتم قانون اساسی، مورد بحث و ارزیابی مجدد قرار گرفت که با تأیید گزارش کمیسیون اختصاصی، به دلیل عدم اصلاح نواقص موجود در مسوده بودجه، به اکثریت آرای حاضر در مجلس جهت اصلاح رد گردید.