00080c60-642 زنان در عربستان سعودی بخاطر عدم صدور جواز رانندگی به رسم اعتراض با موتر های شان به سرک ها برآمدند.

در عربستان سعودی تعداد از زنان رانندگی مینمایند و این زنان جواز رانندگی خویش را از کشور های خارج بدست آورده اند و در عربستان سعودی برای زنان جواز رانندگی صادر نمیگردد.

زنان اعتراض کننده تصاویر را که از جریان تظاهرات گرفته شده بود در سایت های اجتماعی در انترنت نشر نموده و با دیگران شریک ساخته اند تا بدین ترتیب صدای جهانیان را نیز از وضعیت باخبر بسازند.

و هشدار داده اند که اگر برای زنان در عربستان سعودی جواز رانندگی صادر نگردد، زنان بیشتر به رانندگی رو میاورند و اعتراضات گسترده ای را براه میاندازند.

این درحالیست که در گذشته نیز زنان عربستان سعودی بخاطر محدودیت ها برای زنان ورزشکار اعتراض نموده بودند و خواستار حضور زنان در مسابقات ورزشی شده بودند.