Afghan National Naimat Sadat

نعمت سادات، مرد افغانی الاصل امریکائی و پروفیسور اسبق دانشگاه امریکائی در افغانستان از علایق همجنسگرائی اش پرده برداشت و این رازش را از طریق رسانه ها فاش ساخت.

آقای سادات در یک پیام فسبوکی اش نوشته است: ” خیلی خرسندم ازینکه موفق شدم فرایند بیرون شدن از پشت پرده همجنسگرائی را تکمیل کنم و بار سنگینی را از روی شانه های بردارم.”

سادات افزوده است: “میخواهم به کسانیکه هنوز در مورد من نمیدانند بگویم، بلی من افتخار میکنم که یک همجنسگرا، یک افغان و یک مسلمان هستم. حالا میتوانم بدون سوالهای اذیت کننده خاله ها و کاکاهایم که میگفتند (نعمتی تو چرا زن نکدی .. . ؟)، زنده گی کنم و حالا هیچ کسی نخواهد پرسید که چرا ازدواج نکرده ام.”

نعمت سادات در تماس با خامه پرس گفت که وی در11 سال گذشته با 200 مرد رابطه جنسی برقرار کرده است.

در عکسهای که نعمت سادات در دیوار فسبکش گذاشته است، دیده میشود که بعضی اوقات وی چهره اش را مثل زنها آراسته میسازد و همچنان خصوصیات زنانه در ژست وحرکات وی نیز دیده میشود.

اما مسئولین در دانشگاه امریکائی در افغانستان در واکنش به ادعای نعمت سادات که گفته است بحیث استاد در دانشگاه امریکائی افغانستان ایفائی وظیفه کرده است، میگویند: ” دانشگاه امریکائی افغانستان از سال تاسیس (2006) بدینسو با رعایت اصل و معیار بلند اخلاقی در تطابق با فرهنگ مردم افغانستان فعالیت کرده است. هرگونه ادعا درین مورد افسانه سازی و کذب است.”

در همین حال نعمت سادات میگوید که وی از برج جولای 2012 الی جولای 2013 در دانشگاه امریکائی به تدریس دروس پیشنیاز برای دانشکده های علوم سیاسی، روابط بین الملل، اقتصاد سیاسی و تاریخ افغانستان، پرداخته است.

آقای سادات افزود که به شمول چند همجنسگرائی افغان، 5 همجنسگرای امریکائی نیز درین دانشگاه در بخشهای مختلف ایفائی وظیفه میکنند.

این در حالی است که همجنسگرائی یکی از جرایم شدید و جدی در افغانستان پنداشته میشود که کیفرش احتمالاً به اعدام/مرگ خواهد انجامید.