germanوزیر امور داخله افغانستان سفیر آلمان مقیم کابل را بخاطر گفتگو در مورد تهدید های امنیتی علیه سفارت آن کشور در مقر کارش احضار نمود.

در جریان این گفتگو محمد عمر داوودزی وزیر داخله موجودیت هرنوع تهدید امنیتی علیه سفارت آلمان را رد نمود و به سفیر آلمان از تآمین امنیت سفارت آن کشور اطمینان داد.

آقای داوودزی گفت: نیروهای امنیتی افغانستان توان دفاع و مهار هرنوع تهدید را دارند و آنها نیرو های آموزش دیده اند مانند گذشته از سفارت آلمان به خوبی محافظت خواهند نمود.

سفیر آلمان نیز از توانمندی نیروهای امنیتی افغانستان را تایید نموده و ابراز باورمندی نمود .

این درحالیست که روز گذشته در بسیاری از رسانه ها خبر بسته شدن سفارت آلمان مبتنی به هشدار استخبارات آلمان بخاطر موجودیت تهدید های امنیتی بازتاب یافت.