5AE28502-6351-46B6-B8D6-E0850E26B7C4_mw1024_n_sجان کری وزیر خارجه ایالات متحده امریک در یک سفر ازقبل اعلان ناشده، شب گذشته وارد کابل گردید.

قرار گزارشات آقای کری و حامد کرزی در مورد امضای پیمان امنیتی بین افغانستان و ایالات متحده امریکا صحبت نمودند، قبلأ مقامات بلند پایه امریکا اعلام نموده بود که پیمان امنیتی بین افغانستان و امریکا در پایان ماه اکتوبر امسال به امضا میرسد، اما طوریکه دیده میشود تا هنوز افغانستان برای امضای این توافقنامه موافقت نکرده است.

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان همواره تاکید مینماید که باید شرط های افغانستان پذیرفته شود و آنوقت این پیمان به امضا خواهد رسید.

قرار گزارشات تا یک ماه دیگر یک جرگه مشورتی بخاطر امضای پیمان امنیتی بین افغانستان و امریکا در شهر کابل برگزار میگردد و در صورتیکه این پیمان بین افغانستان و امریکا به امضا برسد، یک تعداد از نیرو های امریکایی بعد از سال ۲۰۱۴ در افغانستان باقی خواهند ماند.