لوی سارنوالی می‌گوید که ریاست عمومی کنترول و مراقبت در جریان یک هفته گذشته 8 تن را به اتهام رشوت ستانی به صورت االفعل بازداشت کرده است.

در خبرنامه‌ای که لوی سارنوالی امروز (شنبه، 12 میزان) نشر کرده، آمده است که یک تن از شهروندان به شماره اختصاصی ۱۸۰ ریاست سارنوالی سمع شکایات لوی څارنوالی در رابطه به اختطاف، تجاوز جنسی گروهی و باج‌گیری از سوی هفت تن در مربوطات حوزه سیزدهم امنیتی شهر کابل، شکایت کرده است.

بر اساس این خبرنامه، مسوولین ریاست سارنوالی سمع شکایات به دنبال ثبت این شکایت در هماهنگی با نهادهای کشفی 5 تن را حین اخذ مبلغ ۳۰ هزار افغانی رشوت به گونه بالفعل بازداشت کرده و تحقیقات ابتدایی در این مورد نیز آغاز شده و حکم بازداشت 2 تن دیگر آن نیز صادر شده است.

در عین حال لوی سارنوالی افزوده که یک تن از منسوبان ریاست عمومی امنیت ملی حین اخذ 10 هزار دالر امریکایی به گونه رشوت باز داشت شده است.

بر بنیاد خبرنامه یک تن از سارنوالان آمریت تنفیذ احکام سارنوالی عسکری ولایت میدان وردک و یک تن از سارنوالان ریاست سارنوالی استناف زون غرب کابل به اتهامات مطالبه 10 هزار افغانی رشوت و فریب کاری و مطالبه 20 هزار دالر امریکایی وهنگام اخذ 6 هزار دالر به گونه بالفعل بازداشت شده اند.

این در حالی است که ادارات افغانستان از سوی جامعه جهانی و نهادهای تحقیقی به فساد و رشوت ستانی متهم است.