General Zahir Zahir - Kabul Police Chiefجنرال محمد ظاهر ظاهر که قبلاً بحیت رئیس تحقیقاتی جنائی شهر کابل فعالیت داشت، امروز از سوی ریاست جمهوری بحیث فرمانده امنیه شهر کابل تعین شد.

در اعلامیۀ که از سوی اداره امور و ریاست دارالانشاء شورای وزیران منتشر شده چنین آمده است:‌”داره امور و دارالانشای شورای وزیران گزارش می‌دهد:
نظر به لزوم‌دید جهت اجرای بهتر وظایف و پیشنهاد وزارت امور داخله، تقرر مل‌پاسوال محمدظاهر فرزند غلام‌جیلانی، رئیس تحقیقات و مبارزه با جرایم جنایی قوماندانی امنیه ولایت کابل در بست پاسوال به حیث قوماندان امنیه ولایت کابل، از سوی مقام عالی ریاست جمهوری منظور گردید.”

قبل ازین جنرال محمد ایوب سالنگی به حیف فرمانده امنیه شهر کابل ایفائی وظیفه میکرد اما آقای سالنگی دوهفته قبل از سوی رئیس جمهور به حیث معین ارشد امنیتی وزارت داخله تعین شد.

حامدکرزی، رئیس جمهور افغانستان بعد ازبرگشت از یک سفررسمی از پاکستان، تغیرات و تعینات تازه ی را در بخش نهادهای امنیتی کشور انجام داد.