ITALY CRUISE SHIP ACCIDENTعملیات احیاء مجدد کشتی بر گل نشسته کانکوردیا یکی از بزرگترین و دشوار ترین پروژه های بازیابی دانسته شده است.

این کشتی بزرگ که سال گذشته با یک صخره برخورد نموده بود در سواحل توسکانی با یک پهلو بر گل نشست و عملیات بخاطر شناور ساختن مجدد این کشتی ساعات قبل آغاز شد.

گفته میشود که این یک عملیات سخت و پیچیده است که بخاطر احیاء این کشتی آغاز شده است ورسیدن این کشتی از نظر نزدیکی به ساحل بسیار بی سابقه شمرده شده است.

کشتی کاستا کانکوردیا که از نظر بزرگی دو برابر کشتی تایتانیک بوده وزن آن به ۱۱۴ هزار تن و درازی آن سه برابر زمین فوتبال است باید اول به شکل شناور در آورده شود و بعد به محل دیگر منتقل گردد.

بخاطر نجات این کشتی باید از کیبل ها و زنجیر های قوی استفاده شود تا آن را از حالت پهلو خوابیده به حالت شناور در آورد و از مخزنهای بزرگ پرآب فلزی که در کشتی ساخته شده است بخاطر چرخاندن کشتی استفاده گردد.

در این حال اداره هواشناسی و مقامات ایتالیا وضعیت اقلیمی را خوب توصیف کرده است و کار عملیات بالای این کشتی از ساعات قبل آغاز گردیده است.

گفتنی است که کشتی کاستا کانکوردیا در سال گذشته با یک صخره زیر جزیره ای گیگلیو در توسکانی تصادف نموده و از آن وقت تا حال با یک پهلو در این ساحل نشسته است.