رییس جمهور غنی، به هدف توانمند سازی، تامین و ارتقای حقوق زنان دستور تشکیل شورای عالی زنان را صادر کرد.

در خبرنامه‌ی که اداره امور کاخ ریاست نشر کرده آمده است، هدف از ایجاد این شورای عالی، توان‌مندسازی زنان، هم‌آهنگی بین شرکای داخلی و بین‌المللی به هدف تامین و ارتقای حقوق زنان، برنامه‌ریزی، پی‌گیری و اجرای تعهدات بین‌المللی در مورد حقوق زنان و ارزیابی فعالیت‌های آن است.

در خبرنامه آمده است که رهبری این شورای را رییس جمهور غنی به عهده دارد و مسوولیت دارالانشاء آن را وزارت امور زنان و اداره امور ریاست جمهور پیش خواهد برد.

بر اساس خبرنامه، طبق فرمان رییس جمهور؛ نمایند‌گان ۲۶ نهاد دولتی و غیر دولتی از جمله معاونان زن در ولایت‌ها، مدافعان حقوق زنان و نمایندگان جامعه مدنی عضویت این شورا را خواهد داشت..