هیات اجرایی بانک جهانی اعلام کرده است که به هدف کاهش فقر ناشی از کرونا در افغانستان، برنامه دسترخوان ملی را تمویل می کنند.

بانک جهانی با نشر خبرنامه ای گفته است، اداره انکشاف بین‌ المللی کمک جدید مالی را به منظور کاهش تاثیرات ویروس بالای خانواده‌ های فقیر و حفظ مصونیت غذایی در افغانستان منظور کرده است.

در خبرنامه بانک جهانی آمده است که بورد اجرایی این بانک دو بسته کمکی به ارزش مجموعی ۳۸۰ میلیون دالر را برای برنامۀ دسترخوان ملی، پروژه کشاورزی اضطراری و تأمین مواد غذایی در افغانستان  تصویب کرده است.

بر اساس این خبرنامه از میان ۳۸۰ میلیون دالر مساعدت بانک جهانی ۲۸۰ میلیون آن به برنامه دسترخوان حکومت اختصیص داده شده است.

بانک جهانی همچنان گفته است که در این برنامه ۲٫۹ میلیون خانواده افغان پوشش داده می شود و کوشش بر آن است که از این برنامه ۹۰ درصد خانواده های که درآمد روزانه ای شان کمتر از ۲ دالر است مستفید شوند.

از سوی هم بانک جهانی گفته است که این بسته کمکی شامل ۱۲۵ میلیون دالر سهم صندوق بازسازی افغانستان و ۱۵۵ میلیون دالر سهم اداره توسعۀ بین‌المللی است.

این در حالی است که طرح برنامه دسترخوان ملی به تاریخ ۲۸ ماه گذشته از سوی رییس جمهور به منظور مساعدت به خانواده های فقیر راه اندازی شد که مجلس نمایندگان این طرح را رد کرد.