مجموعه‌ی از اسناد تاریخی دروه‌ی غوریان (شنبه ۲۸ سرطان) به آرشیف ملی سپرده شد.

محمدافسر رهبین، رئیس آرشیف ملی می‌گوید که این مجموعه اسناد تاریخی مسایل فقهی، امور زمین داری، جمع آوری مالیات، نامه نویسی رسمی و خصوصی و دیگر موضوعات مربوط به دوره‌ی غوریان را در بر می‌گیرد.

این اسناد تاریخی که از روستای غلمین شهر فیروزکوه، مرکز ولایت غور از مغاره‌ها به دست آمده بود، از چندین سال به اینسو توسط خواجه میرزا محمد، یکی از شهروندان ولایت غور نگهداری می شد.

رئیس جمهور غنی، در مراسم تسلیم‌دهی این اسناد به آرشیف ملی، گفت که این انساد تاریخی برای نسل‌های حال و آینده منابع مهم تحقیقی، تعبیر و تفسیر خواهد بود.

رئیس جمهور غنی تاکید کرد که این اسناد باید به زبان‌های بین‌المللی ترجمه و دیجیتالی شود تا در اختیار همه مورخان جهان قرار گیرد.

در همین حال، طاهر زهیر، نامزدوزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان می‌گوید، چنین اسناد‌های تاریخی دیگری نیز وجود دارند که توسط مردم نگهداری می‌شوند و قرار است برای انتقال آن به آرشیف ملی افغانستان یک فرخوان ملی ترتیب شود.