Azizi Bank Loses Money

یک کارمند دختر در عزیزی بانک یک میلیون و یک صد هزار دالر این بانک را به خارج از کشور انتقال داده و خودش نیز با خانوده اش فرار کرده است.

به اساس گزارشها این دختر که به ضمانت رئسائی این بانک به کار گماشته شده بود، مبلغ یک میلیون و یک صدهزار پول این بانک را در حساب یکی از نزدیکانش به خارج از کشور انتقال داده است و بعداً با فامیلش به خارج از افغانستان فرار کرده است.

دادستانی کل افغانستان با تائید این خبر میگوید که یکی از شرکائی جرمی این دختر در خارج از افغانستان شناسائی شده است و تلاشها جریان دارد تا مقامهای پلیس انترپول وی را دستگیر و به افغانستان برگرداند.

تا اکنون مسئولین عزیزی بانک درین مورد اظهار نظر نکرده اند.

این در حالی است که بیشتری بانکهای افغانستان در پهلوی سایر تدابیرهای ایمنی، از خدمات بیمه برخوردار نیستند. موارد چون سرقت، اختلاس کارمندان، آتشسوزی و دیگر مخاطرات احتمالی، به شرکتهای بیمه قابل انتقال است.