بر بنیاد گزارش ها، محمد یوسف غضنفر، نماینده فوق‌العاده رییس جمهور غنی در امور توسعه اقتصادی، به اثر بیماری کرونا در کشور ترکیه درگذشته است.

از چندین هفته بدینسو، محمد یوسف غضنفر در نشست های رسمی حضور نداشت و گفته می‌شود برای درمان به کشور ترکیه انتقال داده شده بود.

محمد یوسف غضنفر در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ در تکت انتخاباتی غنی به عنوان نماینده فوق العاده رییس جمهور در امور اقتصادی، تجارتی و کاهش فقر حضور داشت.