وزارت دفاع ملی از پاکسازی حومه های شهر کندز از وجود طالبان خبر داده اند.

وزارت دفاع ملی در یک خبر نامه ای گفته است که یک عملیات مشترک نیروهای ملی دفاعی و امنیتی موسوم به «پامیر ۱۱۰» از چند روز قبل علیه طالبان در اطراف شهر کندز آغاز گردیده بود.

خبر نامه افزود که که در نتیجه این عملیات ها تا اکنون روستا های زاخیل ها و دیگر ساحات آسیب پذیر در اطراف شهر کندز از وجود طالبان، پاکسازی شده اند.

خبرنامه همچنان افزود که از این مناطق طالبان حمله های تروریستی شان را علیه مردم طرح و‌ پلان می کردند.

با اجرای این عملیات ها تمام پوسته ها و مواضع طالبان در این روستا ها تخریب گردید.