دزدان سه شنبه شب اموال یک کارگاه خیاطی را از ناحیه دهم شهر کابل به سرقت برده اند.

حاجی سراج‌الدین مالک یک کارگاه خیاطی در کابل ادعا میکند که شب گذشته اموال کارگاه خیاطی وی سرقت شده است.

حاجی سراج‌الدین در صحبت با خبرگزاری خامه پرس گفت:

از چندین روز بدینسو کارگاه خیاطی من بسته بود و از سوی مسوولان امنیتی برای ما توصیه شده بود که شهر کابل به دلیل شیوع ویروس کرونا در قرنطین قراردارد و فعالیت ما باید متوقف شود. امروز ساعت ده صبح، همسایه دکانم برایم تماس گرفت و گفت قفل‌های دکان من شکسته و من به سرعت خود را به ساحه رساندم، وکیل گذر، چوکی دار و همسایه ها را با خبر ساختم.

سراج‌الدین گفت موضوع را به حوزه گزارش دادیم اما هیچگونه توجه و بررسی از سوی مسوولان امنیتی صورت نگرفته است.

وکیل گذر مان به حوزه تماس گرفت، یک رنجر پلیس به ساحه رسید. وقتی مامور پلیس وارد دکانم شد خنده قهقه سرداد و گفت اندازه بگیر و یک جوره لباس برایم بساز. من برایش گفتم او مسلمان چیزی نمانده که برایت لباس بسازم، تو باید معلومات بگیری، بپرسی و از درد من بدانی.

سراج‌الدین همچنان گفت که دزدان پس از شکستن قفل دکانش، ۵۶ توپ تکه را که حدوداً ۲۶۰ هزار افغانی ارزش دارد را دزیده اند.

شام روز چهارشنبه سراج‌الدین برای پیگیری قضیه اش به شماره ۱۱۹ تماس گرفته است ، خوشبختانه لحظات پس از تماس وی، دو مامور پلیس به ساحه رسیده و گفته است فردا به حوزه برود و رسماً شکایت درج نماید.

میرزا میر، مرد ۶۰ ساله‌ی که در همسایگی کارگاه خیاطی سراج‌الدین زندگی میکند به خبرگزاری خامه پرس گفت، حوالی ساعت ۵ بامداد چهارشنبه زمانیکه وی بطرف مسجد در حرکت بود، متوجه شد که تارهای ماشین خیاطی از نزدیک خانه اش به طرف مسیر سرک عمومی روی زمین افتاده است.

باوجود تماس‌های مکرر موفق نشدیم دیدگاه وزارت داخله را در این مورد بدست آوریم.