اداره مهاجرت کانادا یک پزشک افغان را که به آزمایش بکارت دختران در افغانستان متهم است، به جنایت علیه بشریت متهم کرد و ممکن وی را از کشور کانادا اخراج کند.

سیده احمدی، پزشک افغان قبل از پناهندگی در ولایت بلخ افغانستان فعالیت داشت که انجام آزمایش بکارت دختران بخشی از کارش بود. وی در سال ۲۰۱۷ وارد کانادا شد و در جریان طی مراحل پروسه های پناهندگی اش گفت که وی به عنوان پزشک در شفاخانه ابوعلی سینای بلخی در مزار شریف کارکرده است و آزمایش پرده بکارت دختران جوان یکی از مسوولیت‌هایش بوده است.

وی گفته است که بیشتر از ۱۰ معاینه آزمایش پرده بکارت دختران را به فرمایش دولت افغانستان انجام داده است.

دکتر سیده احمدی از دختر جوانی در ولایت بلخ نام برده است که پس از آزمایش پرده بکارتش و شهادت از باکره نبودن وی، به ۷ سال زندان محکوم شده است. این پزشک در پرونده پناهندگی اش گفته است پس از اینکه از سوی خانواده ثریا تهدید به مرگ شد، برای نجات جانش افغانستان را ترک کرده است.

در جلسه‌ی قضایی که در یکی از محاکم شهر ونکوور کانادا برگزار شده بود، این پزشک افغان به انجام آزمایش بکارت به دستور دولت افغانستان و شهادت از نتایج آن متهم گردید.

مقام‌های کانادایی معتقدند که آزمایش پرده بکارت شکنجه و جنابت علیه بشریت محسوب میگردد.

این در حالی است که افغانستان به دلیل داشتن قوانین سختگیرانه علیه آزادی های فردی، باالخصوص علیه زنان، طبقه‌ی که در طول تاریخ محروم و مظلوم واقع شده اند، اجازه می‌دهد برخلاف میل شان، برای اثبات باکرگی تحت آزمایش قرار بگیرند. دختران جوان افغان متهم به داشتن روابط جنسی خارج از ازدواج یا در صورت فرار از منزل به دلیل خشونت‌های خانوادگی، مجبور به دادن آزمایش پرده بکارت می‌شوند.