داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت در حکمی رهبری کمیسیون های انتخاباتی را ممنوع الخروج اعلام کرده است و از وزارت داخله خواست است تا در زمینه اقدامات جدی را انجام دهد.

فضل احمد معنوی یک تن از اعضای برجسته تیم ثبات و همگرایی در برگه تویترش نگاشته است که رهبری کمیسیون های انتخاباتی بنا بر حکم داکتر عبدالله ممنوع الخروج شده اند.

آقای معنوی بیان کرد که رهبری و اعضای کمیسیون های انتخاباتی پیش از این نیز به چندین سفارت از بهر گرفتن ویزه مراجعه کرده بودند، اما برای شان ویزه داده نشده است.

آقای معنوی همچنان بیان کرد که ارگ ریاست جمهوری برای خروج اعضای کمیسیون های انتخاباتی پاسپورت سیاسی صادر کرده است که بتواند از آن طریق به کشور ترکیه بروند.

به گفته آقای معنوی پس از توزیع این پاسپورت ها به رهبری کمیسیون های انتخاباتی، داکتر عبدالله عبدالله با صدور حکمی خواهان ممنوع الخروج آنان شده اند.

اقای معنوی گفته است که «جزاء عمل حق است.»