ریاست حفظ و مراقبت سالنگها می گوید که به دلیل برفباری های سنگین در شاهراه سالنگ این شاهراه به روی ترافیک مسدود شده است.

این ریاست امروز (پنجشــــــــنبه ۲۴ دلو ) در یک بیانیه ای گفته است: “نسبت برفباری شدید و ضخامت بیشتر از ۷۰ سانتی متر برف طی ۲۴ ساعــــــت اخیر در جنوب سالنگ تا کنون از ساعت ۱۰ شب بدینسو ۳ برفکوچ سرازیر و احتمال سقوط برفکوچ های بیشتر در ساحات دیگر در جنوب نیز تصور میگردد.”

در این بیانیه همچنان آمده است که هم اکنون برفباری شدید توام با وزش باد در جنوب و شمال سالنـگها جریان داشـــته و قرار پیش بینی ها تا فردا وضعیت اینـــگونه ادامــــــه یابد.

در این بیانیه آمده است که تا زمانیــــــکه بارش برف قطع،طوفان فروکــــــش نشود و از بی خطری جاده اطمینان حاصل نگردد شاهراه سالنگها بروی ترافیک مســـــدود خواهد بود.

ریاست حفظ سالنگها همچنان از راننده گان محترم خواسته است تا زمانیکه از بهبودی وضعیت جوی و باز شــــدن این شاهراه اطمینان حاصــــل ننموده اید از مبدا بسوی سالنگها حرکت ننمایند.