تصویر: محمد یما شمس

رئیس جمهور غنی طی حکمی، محمد یما شمس را بحیث سرپرست وزارت ترانسپورت توظیف کرده است.

ارگ ریاست جمهوری در یک خبر نامه ای گفته است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور استعفای یما یاری وزیر ترانسپورت را پذیرفت و طی حکمی، محمد یما شمس رئیس عمومی ادارۀ خط آهن افغانستان را برعلاوۀ وظیفه فعلی، بحیث سرپرست وزارت ترانسپورت توظیف کرد.

آقای غنی از کارکردها و خدمات آقای یاری وزیر پیشین ترانسپورت ابراز امتنان کرد و برای محمد یما شمس سرپرست جدید این وزارت در امور محوله، آرزوی موفقیت نمود.

قبل از این یما یاری، از ماه دسمبر سال 2018 به اینسو به مدت دو سال منحیث وزیر ترانسپورت ایفای وظیفه می نمود.