باشندگان غور در پنجمین روز اعتراضات شان هشدار میدهند، که اگر به خواسته های شان رسیدگی نشود، نمایندگان حکومت مرکزی را از این ولایت اخراج کرده و اجازه فعالیت را به آنان نمی دهند.

آنان، سرک مرکزی را از مسیر های مهم و استراتیژیک افغانستان دانسته می گویند، که ساخت این شاهراه تاثیرات مثبت روی اقتصاد باشندگان کشور بویژه مناطق مرکزی خواهد، گذاشت.

آنان همچنان تاکید، می کنند، تا زمانی که قفل زندان مرکزی شکسته نشود، دروازه های نهاد دولتی این ولایت باز نخواهند شد.

معترضین غوری می گویند، که با گذشته هر روز مردم از نقاط مختلف این ولایت با حرکت راه و روشنی پیوسته و این حرکت را حمایت می کنند.

حکومت مرکزی تا هنوز در پیوند به اعتراضات باشندگان غور هیچ واکنش نشان نداده است.

از سوی هم مسئولان محلی غور اعتراضات باشندگان این ولایت را برحق دانسته و می گویند، که این عتراضات مردم را با حکومت مرکزی شریک ساخته اند.

باشندگان غور از پنج بدینسو بمنظور نامتوازن بودن بودجه سال مالی ۱۳۹۹ خورشیدی دست به اعتراض گسترده زده و دروازه های ادارات دولتی این ولایت و بازار شهر فیروزکوه را بسته کرده اند.