کشور دانمارک سه میلیون دالر را برای بهبود مصؤونیت غذایی در افغانستان، کمک کرده است و این کمک ها از سوی سازمان خوراک و کشاورزی سازمان ملل با همکاری وزارت زراعت و ابیاری پرداخت شوند. 

مایکل لاند، سفیر دنمارک در کابل می گوید که افزایش نبود مصؤونیت غذایی در افغانستان نگران کننده است و برای بهبود این وضع نیاز است که برنامه های درازمدت روی دست گرفته شود.

آقای لاند افزود که بر اساس آمارهای وزارت اقتصاد بیش از چهل و چهار درصد از جمعیت کشور با نبود مصئونیت غذایی رو به رو استند.

وی همچنان افزود که سازمان جهانی خوراک و کشاروزی سازمان ملل خشکسال های دو سال گذشته را از علت های افزایش نبود مصئونیت غذایی در افغانستان می گوید.

مایکل لاند گفت: «این کفایت نمی‌کند که تنها در کوتاه مدت برای مردم کمک شود ما می خواهیم  با کمک های دراز مدت؛ مردم افغانستان و کشاورزان سرپای خود ایستاد شوند.»

از سوی هم راجندار آریال، رییس سازمان خوارک و کشاروزی سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید: «برای فامیل های کوچک که از خشکسالی های دوسال گذشته متاثر شده اند ، بسیار مشکل است که به حالت عادی برگردند. سه تا چهار سال زمان نیاز است تا وضعیت زندگی کشاورزان متاثر شده از خشکسالی ها به حالت عادی آن برگردد.»

به گفته سفیر دنمارک بر علاوه کمک های کشورش در این سال ۱۲ میلیون دالر دیگر را نیز در سکتور های آموزش و پرورش، حکومت داری خوب و مصؤونیت غذایی به ا فغانستان کمک خواهد کرد.