بر اساس حکم رئیس جمهور غنی محمد هارون چخانسوری به حیث معین سیاسی و سرپرست وزارت امور خارجه تعیین گردیده است.

ارگ ریاست جمهوری در یک خبرنامه ای گفته است که بر اساس حکم محمد اشرف غنی، محمد هارون چخانسوری در بست مافوق رتبه به حیث معین سیاسی و همزمان الی تعیین وزیر جدید به حیث سرپرست وزارت امور خارجه، تعیین گردیده است.

در حکم رئیس جمهور کشور آمده است که، معین سیاسی وزارت امور خارجه علاوه بر وظایف اساسی خویش مسؤلیت رهبری روند اصلاحات را به عهده داشته و مکلف است به منظور تأمین اصلاحات همه جانبه، بهبود کیفیت کاری و به وجود آمدن اداره مؤثر و مسلکی موارد ذیل را تطبیق نماید:

“تحلیل وضعیت فعلی، راه اندازی امتحان لسان‌های بین المللی و اختصاصی برای کارمندان وزارت خارجه، بازنگری تشکیل وزارت به اساس نیازمندی‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی قرن ۲۱؛ شناسایی ظرفیت‌ها به اساس تخصص، مهارت و تجربه به منظور تطبیق اهداف مشخص پنج حلقه سیاست خارجی افغانستان و معینان وزرات مکلف اند غرض تطبیق مواد مندرج این حکم با معین سیاسی همکاری همه جانبه نمایند.

هارون چخانسوری قبل از این نیز به حیث سخنگوی ریاست جمهوری، ریاست دفتر رئیس جمهور، ادارۀ امور ریاست جمهوری، وزارت احیأ و انکشاف دهات، وزرات زراعت، مالداری و آبیاری، وزارت صحت عامه و بانک جهانی؛ ایفای وظیفه کرده است.