تصویر: ارشیف

بر اساس گزارش ها یک مرد آلمانی افغان تبار به جرم جاسوسی به ایران محاکمه می شود.

خبر گزاری آسوشتیدپرس گزارش داده است که عبدل نام ۵۱ ساله، چندین سال به حیث ترجمان آلمانی ها در افغانستان ایفای وظیفه کرده است.
محاکمه عبدل از روز (دوشنبه ۳۰ جدی) آغاز شده است.

آسوشتیدپرس می بنویسد که عبدل نام به اتهام و نقض ۱۸ مورد قوانین حفظ محرومیت رسمی از طرف محاکمه ایالت کوبلنز آلمان محکمه شده است.

دوماس برگمن قاضی این قضیه در آغاز گفته بود که این محاکمه به دلیل نگرانی های امنیتی به صورت سری و دور از دسترس مردم برگزار شود.

اما در وقت شروع محاکمه به مردم اجازه داده شد که وارد محکمه شوند.

آسیه خانم عبدل نیز به دلیل شریک در خیانت شوهرش متهم شناخته شده است.

اولریخ سومر، وکیل مدافع این زوج آلمانی افغان تبار می گوید که موکلانش هیچ یک اتهامات وارده را قبول نکرده اند.

به گفته آقای سومر هیچ مدرک مستقیم وجود ندارد که به اثبات برساند که موکلانم به ایران جاسوسی کرده اند.