مسئولان محلی در ولایت غورمی‌‌گویند، گروه طالبان ازآغازسال جاری تا اکنون هفت سایت شبکه های مخابراتی را دراین ولایت به دلیل رد خواسته های آنان مبنی بر متوقف بودن فعالیت شبانه این شبکه‌ها تخریب کرده اند.

سید میر غفوری مسئول اداره تنظیم خدمات مخابراتی “اترا” در ریاست مخابرات و تکنالوژی معلوماتی غور می گوید، این شمار آنتن های مخابراتی در ولسوالی های تیوره، پسابند، شهرک، تولک و شهر فیروزکوه از سوی گروه های مخالف مسلح دولت تخریب شده است.

آقای غفوری می گوید، تهدیدات که از سوی گروه های مخالف دولت صورت گرفته است، سبب متوقف شدن فعالیت شبانه شبکه های مخابراتی در غور شده است.

از سوی هم قطع شبکه های مخابراتی در غور باشندگان این ولایت را با چالش مواجه کرده است.

به گفته آنان، از چندی بدینسو شبکه‌های مخابراتی از طرف شب درنقاط مختلف این ولایت قطع می‌شود که این وضعیت آنان را نگران کرده است.

“گل احمد هستم از باشندگان ولایت غور قطع شدن شبکه های مخابراتی از طرف شب سبب مشکلات زیاد برای ما شده است، ما نمی توانیم به کار و بار خود رسیدگی کنیم.”

“جمشید هستم از باشندگان ولایت غور شبکه های زیاد مخابراتی در غور فعالیت می کنند، اما جای تاسف اینجاست که اکثر اوقات فعالیت شان قطع بوده و برای ما مشکلات زیاد را خلق کرده است. ”

در همین حال عبدالحمید ناطقی عضو شورای ولایتی غور نیز قطع شدن شبکه های مخابراتی را در این ولایت یک چالش جدی می داند، و می گوید، که این وضعیت باشندگان این ولایت را به مشکل مواجه کرده است.

این عضو شورای ولایتی غور می گوید، قطع بودن، شبکه های مخابراتی سبب قطع روابط مردم می شود.

از سویی دیگر عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غورنیز تهدید را در برابر شبکه های مخابراتی می پزیرد و می گوید، که شبکه های مخابراتی در ساحات تحت حاکمیت طالبان قرار داشته و تامین امنیت این سایت ها مشکل می باشد.

سخنگوی والی غور از باشندگان این ولایت می خواهد، که جهت تامین امنیت شبکه های مخابراتی حکومت همکاری کنند. به اساس آمار های ارائه شده از سوی اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان از آغاز سال تا کنون ۲۲۱ سایت شبکه های مخابراتی از سوی گروه های مخالف مسلح دولت، در سراسر کشور تخریب شده است، که بیشتر آن آنتن های شبکه سلام بوده است.