وزارت معارف می گوید که مکاتب خصوصی برای فرزندان شهدای نیروهای امنیتی_دفاعی وکودکان خیابانی خدمات تعلیمی رایگان عرضه می کنند.
وزارت معارف در یک خبرنامه ای گفته است که مؤسسات تعلیمی خصوصی در مرکز و ولایات برای فرزندان شهدای نیروهای امنیتی_دفاعی و کودکان خیابانی خدمات تعلیمی رایگان عرضه می کنند.

نوریه نزهت سخنگوی وزارت معارف می گوید: “برای فرزندان آنعده از نیروهای امنیتی _دفاعی که عملن در صفوف این نیروها ایفای وظیفه می کنند در سال ۱۳۹۹ خورشیدی از ۱۰ الی ۵۰ فیصد تخفیف و برای اطفال خیابانی وآنعده از نیروهای امنیتی که در راه تامین امنیت شهید شده اند خدمات تعلیمی الی ختم دوره‌ی تعلیمی بصورت رایگان عرضه می شود.”

در این اعلامیه آمده است که در حال‌حاضر مؤسسات خصوصی در شهر کابل کمیت اطفالی را که می توانند در سال ۱۳۹۹ خورشیدی تحت پوشش این خدمات قرار دهند مشخص ساخته اند.

در سال ۱۳۹۹ خورشیدی ۱۴۸۲۷ کودک در شهر کابل از خدمات تعلیمی رایگان و تحفیف‌های درنظر گرفته مستفید می شوند.
• برای ۱۰۸۱ طفل شامل، فرزندان شهدای نیروهای امنیتی_ دفاعی و کودکان خیابانی خدمات تعلیمی رایگان عرضه میشود. برای ۳۴۳۵ طفل شامل ۵۰ درصد تخفیف، ۳۳۵۱ طفل شامل ۲۵ درصد تخفیف و ۶۵۸۳ طفل شامل ۱۰ درصد تخفیف در نظر گرفته شده است. و شماری کودکان که در سال ۱۳۹۹ خورشیدی در ساسر افغانستان از این خدمات بهره مند شوند تا پایان سال روان مشخص خواهند شد.

در این اعلامیه همچنان آمده است که در حال‌حاضر ۳٫۷ میلیون کودک افغانستان بنابر موجودیت چالش‌های امنیتی، فقر اقتصادی و موانع فرهنگی از رفتن به مکتب محروم اند.