وزارت مالیه در یک اعلامیه گفته است که رشد اقصادی افغانستان از ۲.۷ فیصد در سال ۱۳۹۷ به ۳ فیصد در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است که دلایل مهم رشد اقتصادی افغانستان، ایجاد دهلیزهای هوایی با کشور‎های منطقه که از طریق آن صادرات کشور بهبود یافت و رشد در سکتور زراعت می باشد.

وزارت مالیه در یک اعلامیه گفته است که رشد اقتصادی این کشور متکی بر سکتور زراعت و صادرات محصولات زراعتی بود که اکنون سهم زراعت در مجموع تولیدات ناخالص داخلی حدود ۲۲.۳ فیصد می باشد.

در این اعلامیه آمده است: “رشد اقتصادی افغانستان در حالی افزایش یافته است که نهادهای تمویل کننده افغانستان با توجه به برگزاری انتخابات و پروسۀ صلح و نابسامانی های ناشی از آن رشد اقتصادی افغانستان را محتاطانه پیشبینی نموده و سقف ۲.۷ فیصدی را برای آن تعیین نموده بودند.”

این اعلامیه می افزاید که نظر به پیش بینی های دولت اگر شرایط اقلیمی در کشور مساعد باشد و در سکتور زراعت افغانستان کدام صدمه جدی وارد نگردد، کشاورزی بهبود خواهد یافت تولیدات ناخالص داخلی اسمی سکتور زراعت از ۳۳۷.۶ میلیارد افغانی به ۳۷۲.۲ میلیارد افغانی در سال مالی ۱۳۹۹ ( افزایش ۱۰ درصدی) خواهد رسید.

این اعلامیه همچنان افزود که رشد اقتصادی افغانستان در سال جاری بیشتر از رشد جمیعتی افغانستان گردیده است. رشد جمیعتی افغانستان ۲.۱۴ فیصد می باشد. رشد اقتصادی افغانستان که در تناسب به رشد جمیعتی کشور افزایش یافته است امیدواری ها را برای رسیدن به رفاه و خودکفایی بیشتر می سازد.
قابل تذکر است که رشد اقتصادی کشور برای سال مالی ۱۳۹۹ حدود ۳.۴ فیصد تخمین گردیده است.