موانع سمنتی اطراف وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی امروز یکشنبه به حکم سرپرست و نامزد وزیر این وزارت برداشته شده است.

محمد فهیم هاشمی سرپرست و نامزد وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، امروز، یکشنبه ۲۶ عقرب، هدایت داده است تا دیوارهای سمنتی از اطراف ساختمان این وزارت برداشته شود.

آقای هاشمی گفت “با برداشتن دیوارهای سمنتی از اطراف وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نشان بدهیم که هیچ تهدیدی باعث از بین بردن زیبایی شهر کابل نمی‌شود.”

آقای هاشمی همچنان افزود: “مصونیت کارمندان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی مهم است و با ساخت دیوار سنگی به آن توجه کرده ایم.”

وی همچنان گفت: “امیداوارم وزارت خانه ها، ادارات و افراد دیگر به این نکته پی ببرنند که زیبایی شهر کابل با روحیه خوب مردم و زیبایی شهر رابطه مستقیم دارد.”

ساخت دیوار سنگی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نزدیک به ۶ ماه زمان برده است و هزنیه ساخت این دیوار نیز کمتر از ده میلیون افغانی بوده است.