کمیسیون مستقل انتخابات گزارش مالی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد که بر اساس آن محمد اشرف غنی بیشترین مصرف را کرده و غلام فاروق نجرابی کمترین هزینه را در انتخابات ششم میزان هزینه کرده اند.

بر اساس این گزارش تیم دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی در جریان کمپاین های انتخاباتی اش بیشترین هزینه را داشته که بیش از ۲۰۱ میلیون ۱۶۰ هزار افغانی را به مصرف رسانده است و همچنان غنی برای پیشبرد مبارزات انتخاباتی اش ۲۰۰ هزار افغانی کمک نیز دریافت کرده است.

در گزارش کمیسیون انتخابات آمده است که تیم ثبات و همگرایی به رهبری داکترعبدالله عبدالله در انتخابات ششم میزان در رده دوم قرار دارد و بیش از ۲۰ میلیون و ۹۹۷ هزار افغانی را به مصرف رسانده و همچنان در جریان مبارزات انتخاباتی اش ۲۱ میلیون افغانی کمک دریافت کرده است.

این گزارش می افزاید که این کمک ها برای تیم های دولت ساز و ثبات و همگرایی از سوی تاجران صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش سید نور الله جلیلی با مصرف شش میلیون و ۷۸۴ در رده سوم قرار دارد و کمکی دریافت نکرده است.

نورالرحمن لیوال بیش از ۴۶۸ هزار در این انتخابات به مصرف رسانده که تنها پنج هزار افغانی در جریان مبارزات انتخاباتی اش کمک دریافت کرده است.

شهاب الدین حکیمی در انتخابات ششم میزان بیش از ۷۱۲ هزار افغانی به مصرف رسانده و در جریان کمپاین های انتخاباتی اش ۹۵۰ هزار افغانی کمک دریافت کرده است.

عبدالطیف پدرام بیش از یک‌میلیون و ۲۳۸ هزار افغانی در انتخابات ریاست جمهوری مصرف کرده و همچنان بیش از یک میلیون ۲۶۴ هزار افغانی کمک بدست آورده است.

حکیم تورسن در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری بیش از سه میلیون و ۲۸۳ هزار افغانی مصرف کرده و بیش از ۱۴۴ هزار افغانی کمک دریافت نموده است.

نورالحق علومی بیش از دو میلیون و ۹۷۳ هزار افغانی مصرف کرده و ۷۶۰ هزار افغانی در جریان مبارزات انتخاباتی خود کمک دریافت کرده است.

غلام فاروق نجرابی یکی دیگر از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در جریان مبارزات انتخاباتی اش ۱۸۶ هزار افغانی به مصرف رسانده و در این جریان هیچ کمکی دریافت نکرده و در میان تمام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری کمترین هزینه را کرده است.

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که گلبدین حکمیتار، زلمی رسول، محمدابراهیم الکوزی، فرامرز تمنا، شیدا محمد ابدالی، احمدولی مسعود، حنیف اتمر از نامزدانی اند که گزارش مصارف مالی و کمک‌های دریافتی شان را به این کمیسیون گزارش نکرده اند.

شماری از نامزدان که گزارش مصارف مالی شان را به کمیسیون ارایه نکرده اند، در جریان مبارزات انتخاباتی از نامزدی خود انصراف داده بودند.