صلاح‌الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان از سمتش کنار رفت.

وزیر خارجه افغانستان، استعفانامه اش را دقایق قبل در صفحه رسمی فیسبکش منتشر کرد.

در متن استعفا نامه اش آمده است:

در این مدت، فضای کاری در حکومت وحدت ملی، از همان آغازین روزهای این حکومت تا این روزهای پایانی، مطلوب نبود. در این مدت شاهد بودم که با ایجاد شبه ساختارهای موازی و به حاشیه کشاندن نهادهایی که در همه نظام های دنیا حیثیت ستون نظام ها را دارند، با ساختار دولت همچون یک انجوی شخصی برخورد سلیقه یی صورت می گرفت و کلیت دولت آگاهانه و نا آگاهانه تخریب شد. در این مدت زیر شعار اصلاحات، چنان برخوردهای غرض آلودی صورت گرفته که در دراز مدت،ترویج کننده و نهادینه ساز تبعیض و تعصب در جامعه است و بنیادهای وحدت و همدلی جامعه ما را به شدت آسیب می رساند.

در بخش دیگری از خبرنامه آمده است:

حدود پنج سال، همه‌ی این وضعیت را تنها به خاطر تعهدی که در برابر مردم و جامعه خویش داشتم، به منظور نگهداری کلیت نظام و جلوگیری از شکنندگی جامعه و کشور تحمل کرده و با قبول دشواری های زیادی به عنوان مسئول اجرایی سیاست خارجی جمهوری اسلامی افغانستان در راستای تأمین و پاسداری از منافع ملی در سطح نظام بین الملل مسئولانه کار کردم.

وی همچنان گفته است که آنکه دوره کاری حکومت وحدت ملی به پایان رسیده و در وضعیت شکننده کنونی بیشتر از پیش به ایجاد فضای همدلی و همبستگی ضرورت است، تخریب نهادهای دولتی به شیوه های گوناگون از سوی آنهایی که خود ادعای دولت سازی دارند، غیر قابل اغماض و غیر قابل تحمل است.