بر اساس گزارش روز گذشته یک شبکه چهار نفری که قصد حمله انتحاری به جان جنرال ملک یک تن از فرماندهان های جهادی را داشت از سوی امنیت ملی بازداشت شده اند.

ریاست امنیت ملی با پخش خبر نامه ای گفته است که ماموران ریاست عمومی امنیت یک فرد انتحاری همراه با سه تن از همراهانش را از چوک فردوسی شهر مزارشریف ولایت بلخ شناسایی سپس و بازداشت نموده اند.

این خبر نامه می افزاید که این شبکه چهارنفری قصد انجام حمله انتحاری را بالای جنرال ملک یک تن از فرماندهان جهادی در سمت شمال کشور داشته اند.

ریاست امنیت ملی در این خبر نامه ای بیان داشته است که این شبکه چهارنفری با استفاده از یک فرد انتحاری قصد انجام حمله انفجاری را بالای جنرال ملک رئیس دانشگاه خصوصی تاج در شهر مزارشریف را داشته اما قبل از رسیدن به هدف شناسایی و بازدشت شده اند.

اسامی هر یک حبیب الرحمن به اسم مستعار «حنظله» فرد انتحاری، سید میا رهنما و انتقال دهنده فرد انتحاری به دانشگاه خصوصی تاج، سید نصیر نگهدارنده فرد انتحاری در شهر مزار شریف و عبدالمنیر تسهیل کننده وسایل و وسایط برای شبکه از جمله بازداشت شدگان اند.